Lagtingets beslut 32/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 32/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-03-27

LF 16/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslag om energideklaration för byggnader

 

 

    

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, 4 § 2 mom. 16b § och 17 § 1 mom. landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader av dessa 2 §, 16b § och 17 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2021/65 samt

     fogas till lagen en ny 21b § som följer:

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) avtal om energiprestanda: ett avtalsarrangemang mellan mottagaren och leverantören av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten som verifieras och övervakas under hela avtalsperioden, där investeringarna (arbete, leveranser eller tjänster) i åtgärden betalas i förhållande till en avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet eller annat avtalat energiprestandakriterium, till exempel finansiella besparingar,

     2) byggnadens installationssystem: teknisk utrustning för rumsuppvärmning, rumskylning, ventilation, varmvatten för hushållsbruk, fast belysning, fastighetsautomation och tillhörande reglering, platsbaserad elproduktion, eller en kombination därav, inklusive sådana system som utnyttjar energi från förnybara energikällor, i en byggnad eller en byggnadsenhet,

     3) energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år,

     4) energideklaration: uppgifter om en byggnad som möjliggör en bedömning av dess energiprestanda samt möjliggör jämförelser med andra byggnaders energiprestanda,

     5) luftkonditioneringssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, genom vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas,

     6) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras,

     7) oberoende expert: en person som enligt denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen är oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare och har särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader,

     8) uppvärmningssystem: en kombination av de komponenter som krävs för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, i vilken temperaturen höjs,

     9) värmegenerator: den del av ett uppvärmningssystem som genererar nyttig värme genom en eller flera av följande processer:

     1. förbränning av bränslen i till exempel en värmepanna,

     2. jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd,

     3. värmeupptagning från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark med hjälp av en värmepump.

 

4 §

Energideklarationens innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Energiprestanda enligt 1 mom. 1 punkten ska anges på ett sådant sätt att en jämförelse med nybyggnadskrav för energiprestanda kan göras. Landskapsregeringen kan i förordning ange metod för beräkning av energiprestanda i de fall det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen för en byggnad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

16b §

Undantag från skyldigheten att besiktiga vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte om de system som anges i dessa bestämmelser omfattas av

     1) ett överenskommet kriterium för energiprestanda eller ett avtal om överenskommen nivå för energieffektivitetsförbättring, såsom avtal om energiprestanda, eller

     2) ett avtal som verkställs av ett allmännyttigt företag eller nätoperatör och därför omfattas av åtgärder för resultatövervakning på systemsidan.

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte heller för

     1) byggnader som betjänas av ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som avses i plan- och bygglagen,

     2) byggnader som betjänas av ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som avses i landskapslagen (2016:20) om energieffektivitet, eller

     3) bostadshus som är utrustade med en funktion för kontinuerlig elektronisk övervakning som mäter systemets effektivitet och informerar byggnadens ägare eller förvaltare när effektiviteteten sjunker väsentligt och när systemet kräver service, och som har effektiva regleringsfunktioner för att säkerställa optimal produktion, distribution, lagring och användning av energi.

 

17 §

Lämnande av energideklaration och inspektionsprotokoll och sparande av underlagsuppgifter

     Den oberoende energiexperten ska elektroniskt föra över upprättade energideklarationer och inspektionsprotokoll till landskapsregeringen. Till energideklarationsregistret ska, utöver de uppgifter som följer av 4 § även namnet på den som upprättat energideklarationen samt namn och certifikatnummer på det företag där den oberoende energiexperten arbetar anges.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

21b §

Information om förbättrad energiprestanda

     Landskapsregeringen är skyldig att ge ägare till eller hyresgäster i en byggnad information om energideklaration, kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, hur värmepannor för fossila bränslen kan ersättas med hållbarare alternativ och vid behov finansiella instrument för eventuella åtgärder.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

     Mariehamn den 27 mars 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman