Lagtingets beslut 3/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 3/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-02-09

LF 4/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 29f § 3 punkten kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2021/73, som följer:

 

29f §

Kommunalskattesatsen för skatteåren 2020 – 2027

     Med avvikelse från 29 § ska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) samfund betala 6,752 procent och samfällda förmåner 8,9464 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2022,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den… och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2022. Vid den första redovisningen av samfundsskatt till kommunerna efter att lagen har trätt i kraft rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2022 så att de motsvarar denna lag.

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 9 februari 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman