Lagtingets beslut 3/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 3/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-01-11

LF 10/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, 9 § 1 mom. 5 punkten, 23 och 24 §§ kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, av dessa 23 § sådan den lyder i landskapslagen 2020/130, samt

     fogas till lagen en ny 1a § samt temporärt nya 26a och 26b §§, som följer:

 

1a §

Den beskattningsbara inkomsten

     Nettoförvärvsinkomsten beräknas genom att från förvärvsinkomsten görs de naturliga avdragen. Skatteårets inkomst vid kommunalbeskattningen fastställs genom att från nettoförvärvsinkomsten görs de avdrag som ska göras vid kommunalbeskattningen. Den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen bestäms genom att från skatteårets inkomst vid kommunalbeskattningen dras av sådana under tidigare år fastställda förluster som hänför sig till förvärvsinkomstslaget.

 

2 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas vid kommunalbeskattningen

     Bestämmelserna om särskilda stadganden om naturliga avdrag, om avdrag för inkomstens förvärvande, om avdrag från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen och om avdrag från kommunalskatt i inkomstskattelagen ska inte tillämpas vid kommunalbeskattningen. Dessutom ska inte bestämmelserna i 154 § inkomstskattelagen tillämpas vid kommunalbeskattningen.

 

9 §

Särskilda bestämmelser om naturliga avdrag

     Utgifter för inkomstens förvärvande är bland annat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) skäliga kostnader som direkt har föranletts av skötseln av statliga förtroendeuppdrag samt avgifter som har tagits ut på mötesarvoden för kommunala förtroendeuppdrag eller för förtroendeuppdrag i välfärdsområden eller i välfärdssammanslutningar,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

23 §

Grundavdrag

     Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 3 500 euro, ska detta inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 8,4 procent av den överskjutande inkomsten.

 

 

 

 

24 §

Avdrag som beviljas dödsbon för efterlevande make eller maka

     Dödsboet beviljas pensionsförsäkringspremieavdrag och invalidavdrag vid kommunalbeskattningen för den efterlevande maken eller makan, om den efterlevande maken eller makan är delägare i dödsboet och han eller hon inte har yrkat på att de i första hand ska dras av från hans eller hennes egna inkomster.

 

26a §

Hushållsavdraget från kommunalskatten skatteåren 2022–2027

     Vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2022–2027 får en skattskyldig göra hushållsavdrag från kommunalskatten enligt de grunder som anges i 127f § inkomstskattelagen till den del avdraget överstiger beloppet av inkomstskatten till staten. I övrigt tillämpas på hushållsavdrag enligt denna paragraf vad som föreskrivs i 26 §.

 

26b §

Hushållsavdraget på basis av elenergiräkningar 2023

     Vid kommunalbeskattningen för skatteåret 2023 får en skattskyldig göra hushållsavdrag från kommunalskatten enligt de grunder som anges i 127g § inkomstskattelagen till den del avdraget överstiger beloppet av inkomstskatten till staten. Avdraget görs på det sätt som anges i 26 §.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den… och tillämpas första gången vid den kommunalbeskattning som verkställs för skatteåret 2023. Lagens 26a § tillämpas också vid den kommunalbeskattning som verkställs för skatteåret 2022 och gäller till och med den 31 december 2027. Lagens 26b § gäller till och med den 31 december 2023.

 

     __________________

 

 

 

     Mariehamn den 11 januari 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman