Lagtingets beslut 32/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 32/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-12-01

RP 9/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 6 juni 2014 angående godkännande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar associeringsavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 1 december 2014

 

 

 

Britt Lundberg

talman

 

 

Viveka Eriksson 

Vicetalman

 

 

Roger Jansson 

vicetalman