Lagtingets beslut 33/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 33/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-03-29

RP 2/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 11 november 2022 angående godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 29 mars 2023

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman