Godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 2/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Republikens President föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

Åtgärder