Lagtingets beslut 35/2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 35/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-09-26

LF 14/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, sådan den lyder i landskapslagarna 2011/110, 2012/73, 2012/77 och 2015/64, samt

     fogas till lagen en ny 7 § som följer:

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om utkomststöd:

     1) Bestämmelserna i 4 § 1 och 3 mom., 5-5 b och 9-9 a §§, 10 § 2 mom. andra och tredje meningen, 10 a §, 14 § 1 mom. andra meningen, 14 a § 1 mom., 14 d §, 14 f § 3 mom., 14 g, 14 h och 17 a §§, 18 § 2 mom., 18 a-18 c §§ samt 23 § 3 mom. ska inte tillämpas i landskapet.

     2) Vid tillämpning av 7 a § ska även televisionsavgift höra till de utgifter som täcks med grunddelen.

     3) Vid tillämpning av 7 b § 1 mom. 5 punkten ska med barndagvård avses barnomsorg och med morgon- och eftermiddagsverksamhet avses fritidshemsverksamhet enligt barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland.

     4) Vid tillämpning av 11 § ska barnbidrag som följer av landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen beaktas som inkomst enligt följande. Som inkomst per kalendermånad räknas inte 20 procent av barnbidragets belopp respektive 100 procent av ensamförsörjartilläggets belopp. Det belopp som återstår av barnbidraget och ensamförsörjartillägget efter avdrag beaktas som inkomst.

     5) Med avvikelse från vad som föreskrivs i 14 § 1 mom. första meningen och 2 mom. ska ansökan om utkomststöd göras hos det kommunala organ som utifrån ansökan ska fatta beslut om utkomststöd.

     6) Vad som föreskrivs i 14 a § 2 mom. om kompletterande och förebyggande utkomststöd ska i landskapet även gälla grundläggande utkomststöd.

     7) Bestämmelsen i 14 e § om en utkomststödsklients rätt till personligt samtal ska i landskapet endast omfatta rätten till personligt samtal med en socialarbetare eller socialhandledare i kommunen. Skyldigheten att meddela utkomststödsklienten om rätten till personligt samtal och vid behov ge klienten handledning i hur rätten utövas ankommer i landskapet enbart på kommunen.

     8) Vid tillämpning av 14 f § 1 och 2 mom. ska med Institutet för hälsa och välfärd avses Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Med avvikelse från 14f § 1 mom. ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet en gång per år begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen av att de tidsfrister som föreskrivs i 14 b, 14 c och 14 e §§ iakttas. Bestämmelsen i 14 f § 1 mom. om Folkpensionsanstalten ska inte äga tillämpning i landskapet.

     9) Vid tillämpning av 17 § ska skyldigheten att lämna uppgifter enligt 1 mom. respektive anmälningsskyldigheten enligt 2 mom. endast gälla gentemot det kommunala organet.

     10) Hänvisningar till socialvårdslagen (FFS 710/1982) ska i landskapet gälla landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

     11) Hänvisningar till lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002) ska i landskapet gälla landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

     12) Hänvisningar till lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (FFS 916/2012) ska i landskapet gälla landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     13) Hänvisningar till lagen om moderskapsunderstöd (FFS 477/1993) ska i landskapet gälla landskapslagen (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd.

     14) Hänvisningar till lagen om främjande av integration (FFS 1386/2010) ska i landskapet gälla landskapslagen (2012:74) om främjande av integration.

     15) Hänvisningar till lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (FFS 189/2001) ska inte tillämpas i landskapet.

     16) Hänvisningar till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) ska i landskapet gälla landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

     17) Hänvisningar till lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) ska i landskapet gälla landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag.

     18) Begreppet samkommuner i lagen om utkomststöd ska i landskapet avse kommunalförbund.

 

7 §

Myndighetsutövning

     De förvaltningsuppgifter som enligt 4 § 2 mom., 7 b § 2 mom., 14 f § 2 mom. och 20 § ankommer på Folkpensionsanstalten ska i landskapet handhas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

 

     Mariehamn den 26 september 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman