Lagtingets beslut 37/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 37/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-06-01

RP 12/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 6 mars 2015 angående godkännande av ändringar i Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar Dohaändringen till Kyotoprotokollet och avtalet med Island faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 1 juni 2015

 

 

 

Britt Lundberg

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson 

vicetalman