Lagtingets beslut 37/2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 37/2011

 

Datum

Ärende

 

2011-06-07

FR 16/2010-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 29 § 1 mom. jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland,

     ändras 28 § samt

     fogas till lagen en ny 50a § som följer:

 

28 §

     Landskapsregeringen kan tillåta att fredat eller fridlyst vilt fångas, dödas eller att bon och ägg plockas samt därvid tillåta användning av i 47 § förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder. Landskapsregeringen ska vid prövningen av ett sådant beslut iaktta bestämmelserna i habitatdirektivet (direktivet 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter) och fågeldirektivet (direktivet 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar). En förutsättning för att tillåta detta i fråga om djur som avses i fågeldirektivet är att det inte finns någon annan lämplig lösning

     1) av hänsyn till människors hälsa och säkerhet,

     2) med hänsyn till flygsäkerheten,

     3) för att hindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske eller vatten,

     4) för att skydda växter eller djur eller

     5) för forsknings- och utbildningsändamål, för återinplantering och återinförsel samt för den uppfödning som krävs för detta.

     I landskapsregeringens tillstånd som avses i 1 mom. ska anges

     1) de arter som berörs av undantag,

     2) de fångstredskap och fångstmetoder som tillåts vid fångst eller dödande,

     3) villkor som anger de tider och de områden inom vilka undantag tillåts samt ska anges

     4) den kontroll som kommer att ske.

 

50a §

     Trots bestämmelserna i 50 § får en rullstolsburen person med bestående rörelsehinder bedriva jakt på däggdjur från trehjuling, lätt fyrhjuling, fyrhjuling och snöskoter, under förutsättning att fordonet inte är i rörelse och efter att motorn har varit avstängd under minst 2 minuter.

     Begreppet bestående rörelsehindrad i 1 mom. avser en persons varaktiga och oavbrutna fysiska begränsning så att han eller hon inte utan rullstol eller liknande hjälpmedel kan röra sig annat än mycket korta sträckor.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

     Mariehamn den 7 juni 2011

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman