Lagtingets beslut 38/2022

Tillhör ärendet: Ursprungsgarantier för energi
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 38/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-09-12

LF 16/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om ursprungsgaranti för energi

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Inledande bestämmelse

     Lagen om ursprungsgarantier för energi (FFS 1050/2021), nedan kallad rikslagen, ska tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna lag.

     Ändring av rikslagen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag.

 

2 §

Förvaltning

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på energimyndigheten ska i landskapet skötas av Ålands energimyndighet, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

     Registerförare för ursprungsgarantier för el som avses i 5 kap. rikslagen är den med stöd av landskapslagen (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden systemansvariga stamnätsinnehavaren.

     Hänvisningar i rikslagen till bestämmelser i rikslagstiftningen ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

     Ett i riket godkänt bedömningsorgan är behörigt bedömningsorgan i landskapet Åland.

     Särskilda bestämmelser om Ålands energimyndighet finns i landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet.

 

3 §

Avvikelse från rikslagens tillämpningsområde

     Med avvikelse från bestämmelserna i 1 § rikslagen gäller denna landskapslag inte bestämmelser om spillkyla och spillvärme.

 

4 §

Ändringssökande

     Ändring i beslut som fattats med stöd av denna landskapslag kan sökas enligt de bestämmelser som avses i rikslagen, dock så att ändring i beslut som Ålands energimyndighet fattat söks hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

5 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av rikslagen ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de avvikelser som landskapsregeringen föreskriver.

 

6 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den …

     Genom ikraftträdande av denna landskapslag upphävs landskapslagen (2006:77) om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung.

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 12 september 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman