Lagtingets beslut 4/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 4/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-01-11

LF 11/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter på grund av vissa avdrag

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Kompensation för förlust av skatteintäkter

     Landskapsregeringen betalar kompensation till kommunerna för den förlust av skatteintäkter som orsakas av följande avdrag i kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland:

     1) resekostnadsavdraget från förvärvsinkomsten enligt 10 §

     2) grundavdraget enligt 23 §.

 

2 §

Kompensationsbelopp

     Kompensationsbeloppet utgör 70 procent av kommunens förlust av skatteintäkter enligt 1 §.

     Kompensationen betalas skatteårsvis och beloppet bestäms med uppgifterna om debiterad skatt som grund. Kompensationsbeloppet fastställs så snart som möjligt efter att beskattningen har slutförts.

 

3 §

Förskott

     Under skatteåret betalas kompensationen för förlust av skatteintäkter i förskott. Kommunens förskottsbelopp beräknas med utfallet av tidigare beskattning som grund, samt med beaktande av förändringar som skett därefter och som kan anses ha betydelse för den slutliga kompensationens storlek.

 

4 §

Avräkning

     Skillnaden mellan förskottsbeloppet och kompensationsbeloppet avräknas i samband med nästa förskottsbetalning efter att kompensationsbeloppet har fastställts.

 

5 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den ... och tillämpas från och med skatteåret 2023. Förskottet för skatteåret 2023 betalas ut så snart som möjligt efter att lagen har trätt i kraft.

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 11 januari 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman