Lagtingets beslut 40/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 40/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-09-14

LF 21/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 2 punkten landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, samt

     ändras lagens 1 §, sådan den lyder i landskapslagen 2011/110, som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) ska på Åland tillämpas i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2022, med de avvikelser som anges i denna lag.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 14 september 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman