Lagtingets beslut 40/2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 40/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-11-09

LF 22/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (FFS  /  ) ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

     Ändringar i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven

     På Åland gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven:

     1) Den information som enligt 14 § 3 mom. och 15 § 2 mom. i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven ska lämnas till Säkerhets- och kemikalieverket, ska på Åland lämnas till landskapsregeringen, till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

     2) Bestämmelsen i 24 § i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven ska inte tillämpas på Åland till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

3 §

Hänvisning i rikslag

     Hänvisningar i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven till bestämmelser i rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet på Åland avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

4 §

Språkkrav

     Märkningarna, säkerhetsinformationen och anvisningarna samt de dokument som åtföljer den explosiva varan ska på Åland finnas åtminstone på svenska. Importörens skyldighet enligt 14 § 2 mom. 6 punkten i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven respektive distributörens skyldighet enligt 15 § 1 mom. 3 punkten i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven innebär på Åland en skyldighet att säkerställa respektive kontrollera att den dokumentation som enliga nämnda paragrafer ska åtfölja produkten, är avfattad åtminstone på svenska.

     Den information och dokumentation som enligt 18 § i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven ska lämnas till tillsynsmyndigheterna, ska på Åland vara avfattad åtminstone på svenska.

     Anvisningar och säkerhetsinformation som åtföljer varan och som importören enligt straffbestämmelsen i 23 § 2 mom. har skyldighet att säkerställa att är avfattade på finska och svenska, ska i landskapet vara avfattade åtminstone på svenska.

 

5 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

6 §

Straffbestämmelse

     Vid tillämpning av straffbestämmelsen i 23 § 1 mom. 10 och 12 punkterna i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven, ska skyldigheten att underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om fara gälla gentemot landskapsregeringen, till den del det är fråga om Ålands lagstiftningsbehörighet.

     För det fall att informationsskyldigheten enligt 1 mom. överförs till en riksmyndighet genom en överenskommelseförordning, ska informationsskyldigheten gälla gentemot den riksmyndighet som enligt överenskommelseförordningen utövar tillsynen.

 

7 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

8 §

Övergångsbestämmelser

     Produkter som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden efter ikraftträdandet av denna lag. De intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa produkter förblir i kraft.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman