Lagtingets beslut 41/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 41/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-09-14

LF 22/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 7 punkten i tabell 1 i 3 § landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat social service, sådan tabell 1 i 3 § lyder i landskapslagen 2020/21 och 2021/126,

     ändras inledningssatsen till 2 § sådan den lyder i landskapslagen 2013/121 och 2020/21, samt

     fogas till 3 § 2 mom. en ny tabell 2, sådant 3 § 2 mom. lyder i landskapslagen 2021/146, som följer:

 

2 §

Förvaltning

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på statliga myndigheter och välfärdsområden ska i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och kommunerna, när det är fråga om uppgifter som faller inom landskapets behörighet, varvid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tabell 2

 

 

Bestämmelsen i rikslagens

ska i landskapet

1.

4 § 3 mom. tredje och fjärde mening om verksamhetsbetingelser,

inte tillämpas.

2.

5 § 1 mom.  om ansvar för servicens kvalitet,

avse avtal eller förvaltningsbeslut av en kommun eller Kommunernas socialtjänst.

3.

6 § 1 mom. tredje mening om plan för egenkontroll,

inte tillämpas.

4.

7 § 2 mom. om en serviceproducents alla verksamhetsenheter där socialservice produceras dygnet runt,

gälla sådan socialservice som produceras i landskapet.

5.

7 § 3 mom. om tillståndspliktig service,

inte tillämpas.

6.

8 § 1 mom. andra mening om ansökan om tillstånd,

inte tillämpas.

7.

8 § 2 mom. 9 punkt om krav på att uppge den dataskyddsansvariga enligt 20 § 4 mom. lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (FFS 159/2007),

inte tillämpas, dock så att om inte en särskild person inom en verksamhet har förordnats vara dataskyddsansvarig och detta meddelas i tillståndsansökan, så ska den för varje verksamhetsenhet ansvariga personen anses vara dataskyddsansvarig.

8.

9 § 1 mom. andra mening om inspektion med anledning av tillståndsansökan,

inte tillämpas.

9.

9 § 1 mom. tredje mening om inspektion med anledning av tillståndsansökan,

avse att  en representant från den kommun där avsikten är att tjänsterna ska produceras får delta i inspektionen på begäran av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. På motsvarande sätt får en representant från Kommunernas socialtjänst delta i inspektionen om tjänsten avser sådan socialservice som tillhör dess verksamhetsområde.

10.

11 § första mening om skriftlig anmälan för annan socialservice än socialservice dygnet runt,

avse att anmälan lämnas till den kommun där tjänsterna produceras. Om tjänsten avser sådan socialservice som tillhör Kommunernas socialtjänsts verksamhetsområde ska anmälan istället lämnas till Kommunernas socialtjänst.

11.

12 § andra mening om anmälan om att den ansvariga personen byts ut eller om att verksamheten upphör,

avse att anmälan lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som tillståndsmyndighet eller till den kommun eller Kommunernas socialtjänst som tagit emot en anmälan för annan socialservice än socialservice dygnet runt.

12.

13 §  om skyldighet att lämna uppgifter,

inte tillämpas. Kommunen eller Kommunernas socialtjänst ska utan dröjsmål lämna Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet de uppgifter som de fått med stöd av 11 och 12 §§  i rikslagen, med undantag för uppgift om serviceproducenter som producerar endast sådana stödtjänster i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i landskapslagen (2020:12) om socialvård eller med stödtjänster jämförbara tjänster.

13.

17 § 2 mom. första mening om rätt att ge inspektionsuppdrag till andra myndigheter,

inte tillämpas.

14.

25 § om förande av register och användning av registeruppgifterna,

inte tillämpas. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten föra ett register över tillhandahållare av privat socialservice. Myndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det. Närmare bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.

15.

27 § 2 mom. om registrering av anmälningspliktig verksamhet,

inte tillämpas. I registret förs inte in uppgifter om serviceproducenter som producerar endast sådana stödtjänster i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i landskapslagen om socialvård eller med stödtjänsterna jämförbara tjänster.

16.

33 § 2 och 3 mom. om centralförvaltningen,

inte tillämpas.

17.

34 § 2 mom. om region- och lokalförvaltningen,

Inte tillämpas. Kommunen och Kommunernas socialtjänst styr och övervakar privat socialservice inom sina respektive verksamhetsområden.

18.

35 § 2 och 3 mom. om underrättelse om genomförda tillsynsåtgärder,

inte tillämpas. Kommunen eller Kommunernas socialtjänst ska omedelbart underrätta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om bristfälligheter eller missförhållanden som kommit till deras kännedom i samband med tillsyn samt sina slutsatser av inspektioner förrättade med stöd av 17 § i rikslagen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska underrätta det kommunala organet i berörda kommuner och/eller Kommunernas socialtjänst om att myndigheten med stöd av rikslagens 17 – 23 §§ har genomfört en tillsynsåtgärd.

19.

41 § om ersättning för kostnaderna för registrering,

inte tillämpas.

20.

45 § 1 mom. andra mening om tillståndets giltighetstid,

inte tillämpas.

21.

45 § 2 mom. om tillståndets giltighetstid,

inte tillämpas.

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 

__________________

 

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

    

 

 

     Mariehamn den 14 september 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman