Lagtingets beslut 41/2009

Tillhör ärendet: Blankettlag om sammankomster
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 41/2009

 

Datum

Ärende

 

2009-12-16

FR 2/2009-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     För upprätthållande av allmän ordning och säkerhet ska, med i denna lag angivna undantag, lagen om sammankomster (FFS 530/1999) tillämpas i landskapet Åland.

     Lagen om sammankomster ska tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder ikraft. Ändras därefter författningen, ska den ändrade författningen gälla i landskapet från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt den i 1 § 1 mom. angivna lagen ankommer på det ministerium som ansvarar för den inre säkerheten ska i landskapet handhas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet. De förvaltningsuppgifter som enligt nämnda lag ankommer på polisen ska i landskapet handhas av Ålands polismyndighet till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

3 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 18 § lagen om sammankomster till lagen om ordningsvakter avse landskapslagen (  :  ) om ordningvakter.

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 24 § lagen om sammankomster till avfallslagen (FFS 1072/1993) avse landskapslagen (1981:3) om renhållning.

     Hänvisningar i lagen om sammankomster till bestämmelser inom landskapets behörighet till annan rikslagstiftning som äger motsvarighet i landskapslagstiftning ska i landskapet avse de motsvarande bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

4 §

Landskapsförordning

     Om inte ärendet hör till området för lag kan landskapsregeringen inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om sammankomster ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

5 §

Sökande av ändring

     Förvaltningsbeslut som Ålands polismyndighet fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär till Ålands förvaltningsdomstol. Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut enligt denna lag får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

     Om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat, ska ett beslut trots besvär iakttas omedelbart.

 

6 §

Ikraftträdelse

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställighet av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

 

 

     Mariehamn den 16 december 2009

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman