Lagtingets beslut 41/2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 41/2013

 

Datum

Ärende

 

2013-04-29

LF 12/2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubrikerna till 20, 22 och 24 §§ samt 22 § 5 mom. barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland samt

     fogas till lagens 17 § ett nytt 4 mom., till 20 § ett nytt 3 mom. och till 24 § ett nytt 5 mom. som följer:

 

17 §

Rätt till daghemsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Under den tid faderskapspenning utbetalas till vårdnadshavaren har han inte rätt att utnyttja en för eget barn beviljad barnomsorgsplats, om barnet är under tre år. Rätten till samma barnomsorgsplats kvarstår dock efter att faderskapspenningsperioden upphör. Om faderskapspenningen utbetalas samtidigt som moderskapspenningen har vårdnadshavaren inte rätt att utnyttja barnomsorgsplats för barn under tre år.

 

20 §

Ansökan, erbjudande och meddelande om barnomsorgsplats

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En vårdnadshavare ska meddela kommunen senast två veckor innan faderskapspenningsperioden inleds om vilken tid perioden omfattar.

 

22 §

Avgift för kommunal barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för den barnomsorg som vårdnadshavaren enligt 4 kap. har rätt till, under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång eller under den tid faderskapspenningsperioden varar.

 

24 §

Avgift och rätt till ersättningsandel för samhällsstödd enskild barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En i 1 mom. avsedd avgift för barnomsorg ska inte uppbäras under den tid faderskapspenningsperioden varar.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 29 april 2013

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman