Lagtingets beslut 41/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 41/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-11-21

LF 14/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 15d § landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2006/30 samt

     ändras rubriken i 3a kap. och 15a § 1 mom., rubriken sådan den lyder i landskapslagen 1991/58 och 15a § 1 mom. sådant momentet lyder i landskapslagen 2007/90, som följer:

 

3a kap.
Personuppgifter i allmänna handlingar

 

15a §

     Om inte annat föreskrivs i lag får personuppgifter som ingår i allmänna handlingar lämnas ut muntligen eller i form av en kopia, en utskrift eller i elektronisk form, förutsatt att personuppgifterna är offentliga och mottagaren har rätt att behandla personuppgifterna enligt dataskyddslagstiftningen. Om mottagaren inte har rätt att behandla personuppgifterna enligt dataskyddslagstiftningen får den allmänna handlingen lämnas ut endast till den del personuppgifterna inte ingår.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 21 november 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman