Lagtingets beslut 4/2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 4/2010

 

Datum

Ärende

 

2010-01-20

FR 9/2009-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (FFS 738/2009) ska, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas på invalidpension som har beviljats med stöd av landskapslagen (2007:54) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner eller landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare oberoende av vad som i landskapslagarna föreskrivs om arbetsinkomsternas inverkan på invalidpensionen.

     Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete ska tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder ikraft. Ändras därefter författningen, ska den ändrade författningen gälla i landskapet från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     Med stöd av denna lag ska följande bestämmelser i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete inte tillämpas i landskapet:

     1) 5 § om inkomstgräns vid sjukpension enligt folkpensionslagen och vilande pension och

     2) 9 § 2 mom. om sjömanspensionens tillväxt.

 

3 §

Tillämpning av hänvisningar till riksförfattningar

     Hänvisas i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete till bestämmelser i rikslagstiftningen, vilka äger motsvarighet  i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den                   och gäller till och med den 31 december 2013.

     Denna lag tillämpas på invalidpension som lämnas vilande medan denna lag är i kraft.

 

__________________

 

 

 

 

     Mariehamn den 20 januari 2010

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman