Lagtingets beslut 42/2011

Tillhör ärendet: Köttbesiktning
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 42/2011

 

Datum

Ärende

 

2011-06-10

FR 22/2010-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. i landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen, sådant det lyder i landskapslagen 2007/122, som följer:

 

3 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt livsmedelslagen ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen och de uppgifter som ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska dock även utföra köttbesiktningen och övervakningen i anslutning därtill och sköta tillsynen över den första ankomstplatsen för animaliska livsmedel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

 

 

     Mariehamn den 10 juni 2011

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman