Lagtingets beslut 42/2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 42/2013

 

Datum

Ärende

 

2013-04-29

LF 12/2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 4 och 5a §§ landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. och 5a § 1 mom. landskapslagen (1985:50) om stöd för vård av barn i hemmet sådana de lyder i landskapslagen 2010/49 som följer:

 

4 §

     Grunddel betalas till vårdnadshavare som avses i 1 § 1 och 2 mom. om barnet inte får av kommunen ordnad barnomsorg eller av kommunen bekostad barnomsorg i enlighet med barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland. Grunddel betalas inte under den tid då vårdnadshavare är berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning eller till faderskapspenning med stöd av sjukförsäkringslagen. Även om vårdnadshavare inte har rätt till sådan förmån betalas stödet först sedan den i sjukförsäkringslagen avsedda tiden löpt ut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5a §

     Flerbarnsförhöjning betalas om vårdnadshavare utöver det barn som berättigar till grunddel har vård om ett eller flera barn under tre år, vilka alla är födda samtidigt och som inte får av kommunen ordnad barnomsorg eller av kommunen bekostad barnomsorg i enlighet med barnomsorgslagen för landskapet Åland. Flerbarnsförhöjningen betalas inte under den tid då vårdnadshavare är berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning eller till faderskapspenning med stöd av sjukförsäkringslagen. Även om vårdnadshavare inte har rätt till sådan förmån betalas förhöjningen först sedan den i sjukförsäkringslagen avsedda tiden löpt ut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 29 april 2013

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman