Lagtingets beslut 42/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 42/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-11-21

LF 14/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av arkivlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland ett nytt 5a kap. efter 13c § samt nya 13d-f §§ som följer:

 

5a kap.
Behandlingen av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse

 

13d §

     Bestämmelserna i detta kapitel kompletterar bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, nedan dataskyddsförordningen.

     Personuppgifter som tidigare samlats in i förenlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning får senare behandlas för arkivändamål av allmänt intresse med stöd av artiklarna 5.1 b och 89.1 i dataskyddsförordningen.

     Arkiverade personuppgifter får behandlas för andra ändamål än arkivändamål av allmänt intresse i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

     Om utlämnandet av arkiverade personuppgifter som finns i allmänna handlingar gäller det som föreskrivs i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

 

13e §

     I artiklarna 9.1 och 10 avsedda känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artiklarna 9.2 j och 10 i dataskyddsförordningen för arkivändamål av allmänt intresse om behandlingen är nödvändig för arkiveringen enligt denna lag.

     De känsliga personuppgifter som avses i 1 mom. får enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse i den omfattning som lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med 13 § i landskapslagen ( : ) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

13f §

     När personuppgifter behandlas i samband med arkivering enligt denna lag får undantag göras från den registrerades rättigheter enligt artiklarna 15, 16 och 18–21 i dataskyddsförordningen under de förutsättningar som anges i artikel 89.3 i dataskyddsförordningen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 november 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

 Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman