Lagtingets beslut 43/2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 43b/2006

 

Datum

Ärende

 

2006-06-05

TMK 3/2005-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om

Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 6 § 1 mom., 7 §, 9 § 1 mom. 3 punkten och 68a § 2 mom. i arbetsordningen den 11 april 1972 för Ålands lagting (1972:19), av dessa lagrum 6 § 1 mom. och 68a § 2 mom. sådana de lyder enligt lagtingets beslut 1992/52, samt

     fogas till 6 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

6 §

       Vid lagtingets kansli finns tjänster som lagtingsdirektör, biträdande lagtingsdirektör, kanslisekreterare, utskottssekreterare och vaktmästare. Därtill kan anställas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

---------------------------------------------------------------------------------------------

       Kanslikommissionen kan i instruktioner inta närmare bestämmelser om kompetenskrav och arbetsuppgifter för tjänsterna och funktionerna vid lagtingets kansli.

 

7 §

       Lagtingsdirektören, som är lagtingets sekreterare, utses av lagtinget sedan kanslikommissionen lediganslagit tjänsten och avgett utlåtande om de sökande. Finns flera än en sökande till tjänsten, besätts den med iakttagande av vad i 55 § stadgas om val.

       Är tjänsten som lagtingsdirektör ledig eller innehavaren förhindrad att sköta sina uppgifter, sköts dennes åligganden av biträdande lagtingsdirektören. Är också denne förhindrad, kallar talmannen en annan lämplig person att sköta uppgifterna under den erforderliga tiden.

 

9 §

       På talmanskonferensen ankommer, utöver vad i 42 § lagtingsordningen är stadgat:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       3) att föreslå huruvida i 51 § 2  lagtingsordningen avsett meddelande och  den i 51 § 3 mom. lagtingsordningen avsedda berättelsen skall hänskjutas till utskott;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

68a §

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Fyllnadsval till lagtingets utskott, självstyrelsepolitiska nämnden, justeringsmännen, kanslikommissionen samt av representanter i Nordiska rådet och av landskapsrevisorer förrättas med kandidatlistor på det sätt denna arbetsordning anger även i det fall valet avser endast en person.

 

__________________

 

     Detta beslut träder  i kraft den 1 september 2006.

Genom beslutet upphävs lagtingets beslut

1.      18.12.1972 om instruktion för sekreteraren vid Ålands landsting

2.      10.12.1976 om instruktion för landstingets vaktmästare

3.      20.1.1981 om instruktion för notarien vid Ålands landsting samt

4.      2.12.1981 om instruktion för landstingets utskottssekreterare.

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 5 juni 2006

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman