Lagtingets beslut 43/2009

Tillhör ärendet: Blankettlag om sammankomster
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 43/2009

 

Datum

Ärende

 

2009-12-16

FR 2/2009-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland en ny 72a § som följer:

 

72a §

Godkännande av samlingslokal

     En byggnad eller del av en byggnad kan godkännas av byggnadsnämnden som samlingslokal i samband med beviljandet av bygglov. Ändring av i byggnad befintliga utrymmen till samlingslokal kräver bygglov av byggnadsnämnden. I beslutet skall byggnadsnämnden ange det antal personer som samtidigt får vistas i lokalen samt de villkor som krävs med tanke på personsäkerheten och på de sanitära förhållandena i lokalen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 16 december 2009

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman