Lagtingets beslut 43/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 43/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-11-21

LF 14/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av statistiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 19 § 3 mom. statistiklagen (1994:42) för landskapet Åland sådant momentet lyder i landskapslagen 2007/92 samt

     ändras 3 § samt 19 § 2 mom. sådana lagrummen lyder i landskapslagen 2007/92 som följer:

 

3 §

Behandling av personuppgifter för statistiska ändamål

     Vid myndighetens behandling av personuppgifter för statistiska ändamål iakttas bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, nedan dataskyddsförordningen, och bestämmelserna i denna lag.

     Personuppgifter får behandlas i enlighet med artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen om behandlingen är nödvändig för framställningen av statistik enligt denna lag.

     I artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen avsedda känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artiklarna 9.2 j och 10 i dataskyddsförordningen för statistiska ändamål om behandlingen är nödvändig för framställningen av statistik enligt denna lag. Dessa känsliga personuppgifter får enbart behandlas i den omfattning som lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med 13 § i landskapslagen ( : ) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

     När personuppgifter behandlas för framställningen av statistik kan undantag vid behov göras från den registrerades rättigheter som anges i artiklarna 15, 16, 18 och 21 i dataskyddsförordningen under förutsättning att

     1) statistiken inte kan framställas utan att personuppgifter används,

     2) framställningen av statistiken anknyter till myndighetens verksamhet, och

     3) uppgifter inte lämnas ut eller görs tillgängliga på ett sådant sätt att de kan hänföras till någon bestämd person.

 

19 §

Utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En myndighet får lämna ut personuppgifter för statistiska ändamål samt vetenskapliga och historiska forskningsändamål om mottagaren har en rätt att behandla personuppgifterna för dessa ändamål enligt dataskyddslagstiftningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 21 november 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman