Lagtingets beslut 44/2023

Tillhör ärendet: Dricksvattenkvalitet
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 44/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-05-03

LF 19/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 16 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 16 § 1 mom. landskapslagen (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning som följer:

 

16 §

Behovsbedömning

     Om frågan om planens eller programmets betydande miljöpåverkan inte är klarlagd ska myndigheten eller kommunen undersöka om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

Mariehamn den 3 maj 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman