Lagtingets beslut 45/2012

Tillhör ärendet: En oberoende landskapsrevision
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 45/2012

 

Datum

Ärende

 

2012-11-28

LF 23/2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av lagtingsordningen för Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 64 § 3 mom. lagtingsordningen anger,

     ändras 31 § 1 mom. och 56 § lagtingsordningen (2011:97) för Åland samt

     fogas till lagtingsordningens 28 § ett nytt 6 mom., varvid nuvarande 6-7 mom. blir 7-8 mom., som följer:

 

28 §

Hur ärenden tas upp till behandling i lagtinget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den revisionsmyndighet som avses i 56 § 2 mom. överlämnar ärenden till lagtinget i form av berättelser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

31 §

Beredningen av ärenden

     Landskapsregeringens lagförslag och budgetförslag, landskapets årsredovisning, talmanskonferensens lagförslag, lagtingsledamöternas motioner, revisionsmyndighetens berättelser samt medborgarinitiativ ska remitteras till ett utskott där de genomgår en beredning före den slutliga behandlingen i plenum.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

56 §

Övervakning och revision av finanserna

     Lagtinget övervakar landskapets finanser och hur budgeten iakttas.

     Under lagtinget finns en oberoende revisionsmyndighet som svarar för revisionen av landskapets finanser och iakttagandet av budgeten. Närmare bestämmelser om revisionsmyndighetens ställning och uppgifter utfärdas genom landskapslag.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

     En oberoende revisionsmyndighet som avses i 56 § 2 mom. ska inrättas senast den 1 juli 2013. Till den del bestämmelsen i 31 § 1 mom. avser landskapets årsredovisning tillämpas den första gången när det gäller årsredovisningen för finansåret 2014.

 

     Mariehamn den 28 november 2012

 

 

 

Britt Lundberg 

Talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman