Lagtingets beslut 45/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 45/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-11-21

LF 14/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 34 och 67 §§ landskapslagen om gymnasieutbildning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 34 § 7 mom. och 67 § 3 mom. landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning, av dessa lagrum 34 § 7 mom. sådant det lyder enligt landskapslagen 2014/39, som följer:

 

34 §

Antagning av studerande och validander

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Skolan ska föra ett register med nödvändiga uppgifter om de sökande till skolan, deras studieprestationer och kunnande samt uppgifter om de sökandes avklarade studier. Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.

 

67 §

Tystnadsplikt och hantering av känslig information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 november 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman