Lagtingets beslut 46/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 46/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-09-21

LF 24/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om temporär ändring av 6a § landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 6a § landskapslagen (2006:71) om studiestöd, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2021/55, ett nytt 2 mom., som följer:

 

6a §

Indexjustering av studiestöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad som anges i 1 mom. ska beloppen för studiestöden i 7 - 16 §§ och 20 § 2 mom. från och med den 1 augusti 2022 justeras med 3,5 %. De indexjusterade beloppen fastställs och utbetalas retroaktivt utan särskild ansökan av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten för perioden 1 augusti 2022 – 31 juli 2023. Den ordinarie indexjusteringen enligt 1 mom. ska inte inkludera den extra indexjusteringen om 3,5 %.

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

     Mariehamn den 21 september 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman