Lagtingets beslut 47/2012

Tillhör ärendet: En oberoende landskapsrevision
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 47/2012

 

Datum

Ärende

 

2012-11-28

LF 23/2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av landskapslagen om landskapsregeringens revisionsbyrå

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1996:8) om landskapsregeringens revisionsbyrå.

     Tjänsterna som ledande revisor och internrevisor vid revisionsbyrån dras in. Den behandling i landskapets tjänstedelegation som avses i 4 § 2 mom. tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland får genomföras innan denna lag träder i kraft.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

     När lagen träder i kraft överförs revisionsbyråns uppdrag som revisionsmyndighet för EU:s fonder under programperioden 2007–2013 till Landskapsrevisionen. Åtgärder som överföringen förutsätter får vidtas innan denna lag träder i kraft.

 

 

 

     Mariehamn den 28 november 2012

 

 

 

Britt Lundberg 

Talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman