Lagtingets beslut 48/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 48/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-09-21

LF 26/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring och temporär ändring av 5 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 2 mom. samt temporärt 5 § 1 mom. landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna, av dessa 5 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2020/129, som följer:

 

5 §

Landskapsandel för äldreomsorgen

     Landskapsandelen för äldreomsorgen är 18,5 procent av normkostnaden för äldreomsorgen.

     I tillägg till den landskapsandel som avses i 1 mom. får en skärgårdskommun ytterligare 15 procent av normkostnaden för äldreomsorgen. En kommun i ytterskärgården får därutöver ett tillägg motsvarande 5 procent av normkostnaden.

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den …. Lagens 5 § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2022.

     Lagens 5 § 1 mom. tillämpas på den kostnadsbaserade landskapsandelen för äldreomsorgen för finansåret 2022. Genom denna lag upphävs landskaps­regeringens beslut om fastställande av den nämnda landskapsandelen för 2022. Landskapsregeringen fastställer landskapsandelen för 2022 enligt denna lag så fort som möjligt efter att den har trätt i kraft.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 september 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman