Lagtingets beslut 48/2012

Tillhör ärendet: En oberoende landskapsrevision
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 48/2012

 

Datum

Ärende

 

2012-11-28

LF 23/2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 och 2 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland  av riksförfattningar om offentlig upphandling

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. inledningssatsen och 2 § 1 mom. landskapslagen (1994:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling, av dessa lagrum 1 § 1 mom. inledningssatsen sådan den lyder i landskapslagen 2012/21 som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Inom landskapets behörighet är, med i denna lag angivna undantag, följande riksförfattningar tillämpliga i landskapet Åland vid upphandling som görs av landskapsregeringen, under landskapsregeringen lydande myndigheter och inrättningar, till Ålands lagting ansluten förvaltning, kommunala myndigheter samt övriga upphandlingsenheter som avses i denna lag:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

Övriga upphandlingsenheter

     Med övriga upphandlingsenheter enligt 1 § 1 mom. avses sådana juridiska personer, enheter och upphandlare som landskapsregeringen, under landskapsregeringen lydande myndigheter och inrättningar samt kommunernas och kommunalförbundens myndigheter på samma sätt som statens, kommunernas och kommunalförbundens myndigheter enligt 6 § lagen om offentlig upphandling har inflytande i eller vilka på annat sätt enligt sistnämnda bestämmelse kan anses tillhöra den offentliga förvaltningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...

 

 

 

     Mariehamn den 28 november 2012

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman