Lagtingets beslut 49/2012

Tillhör ärendet: En oberoende landskapsrevision
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 49/2012

 

Datum

Ärende

 

2012-11-28

LF 23/2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 19 § 3 mom., rubriken till 5 kap. samt 28–31 §§ landskapslagen (..:..) om landskapets finansförvaltning som följer:

 

19 §

Landskapets årsredovisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Årsredovisningen fastställs av landskapsregeringen före utgången av påföljande februari månad och ställs samtidigt till Landskapsrevisionens förfogande. Årsredovisningen överlämnas tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av mars månad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5 kap.

Intern styrning och kontroll

 

28 §

Definition

     Med intern styrning och kontroll avses den process genom vilken en myndighet med rimlig säkerhet

     1) uppnår en effektiv verksamhet,

     2) efterlever lagar, förordningar och andra regler samt

     3) lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av verksamheten.

     Ledningen för varje förvaltningsenhet inom landskapsförvaltningen ansvarar för att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig.

     Närmare bestämmelser om den interna styrningen och kontrollen inom landskapsförvaltningen utfärdas genom landskapsförordning.

 

29 §

Funktion för intern styrning och kontroll

     För att säkerställa kvaliteten i och utveckla de styrnings-, kontroll- och rapporteringsprocesser som avser landskapets finanser finns vid den allmänna förvaltningens finansavdelning en funktion för intern styrning och kontroll.

     Funktionen ska stöda förvaltningsenheternas ledning i utvecklingen av den finansiella kontrollen samt samordna systemen för finansiell kontroll inom landskapsförvaltningen. Genom att ge råd, delge iakttagelser och ge åtgärdsförslag ska funktionen verka för att systemen och förfarandena för den styrning, kontroll och rapportering som avser landskapets finanser fungerar på ett ändamålsenligt sätt och håller hög kvalitet.

 

30 §

Befogenheter

     Den interna styrnings- och kontrollfunktionen kan för en förvaltningsenhet framlägga en rapport om sina iakttagelser och i den framföra åtgärdsförslag. Funktionen kan dessutom i enlighet med ärendets karaktär framföra sina iakttagelser och åtgärdsförslag till andra berörda förvaltningsenheter, till den minister som är ansvarig för det aktuella förvaltningsområdet och till den minister som är ansvarig för finansavdelningen för vidtagande av eventuella åtgärder.

 

31 §

Rätten att få uppgifter

     Den interna styrnings- och kontrollfunktionen har rätt att utan avgift från förvaltningsenheterna få uppgifter, handlingar och utredningar som behövs för skötseln av dess uppgifter.

     Den interna styrnings- och kontrollfunktionen har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna från förvaltningsenheterna få uppgifter och handlingar om landskapets finanser och landskapets verksamhet samt om förfarandet i fråga om landskapets finanser, medel eller egendom som landskapet ansvarar för, om utförandet av en uppgift som bestäms för funktionen ovillkorligen kräver detta.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … Bestämmelsen om landskapets årsredovisning i 19 § 3 mom. tillämpas första gången vid fastställande och överlämnande av årsredovisningen för finansåret 2014.

 

 

 

     Mariehamn den 28 november 2012

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman