Lagtingets beslut 5/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 5/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-01-20

BF 2/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Andra tilläggsbudget för år 2013

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för år 2013:

    

I N K O M S T E R

Avdelning 36

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

83 000

36.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

13 000

36.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster

13 000

36.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

70 000

36.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsinkomster

70 000

Avdelning 37

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

331 000

37.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

261 000

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

261 000

37.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

70 000

37.52.20.

Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster

70 000

Avdelning 39

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-1 766 000

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

-3 664 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

-2 474 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

-1 190 000

39.30.

UPPTAGNA LÅN

1 838 000

39.30.90.

Finansieringslån

1 838 000

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

60 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

60 000

Inkomsternas totalbelopp

-1 352 000

 

 

 

U T G I F T E R

Huvudtitel 43

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60 000

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

100 000

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

0

43.01.20.

Utgifter för samhällsservicereform (VR)

100 000

43.03.

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER

0

43.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)

-12 000

43.03.04.

Informationsverksamhet (VR)

12 000

43.40.

FASTIGHETSENHETEN

0

43.40.75.

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

0

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-40 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-40 000

Huvudtitel 44

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 845 000

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

45 000

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)

0

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

-33 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

-87 000

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

165 000

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

0

44.10.88.

Inköp av aktier (R)

0

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

0

44.20.69.

Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)

-1 360 000

44.20.86.

Lån ur penningautomatmedel (R)

1 360 000

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

1 300 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

1 300 000

 

 

 

 

 

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

500 000

44.95.72.

Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R)

500 000

Huvudtitel 45

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-135 000

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-20 000

45.10.57.

Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade (F)

-20 000

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-115 000

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

-115 000

Huvudtitel 46

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-231 000

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

5 000

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

5 000

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-71 000

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

-71 000

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-25 000

46.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-25 000

46.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

-360 000

46.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)

-360 000

46.60.

MUSEIBYRÅN

200 000

46.60.26.

Museibyrån - uppdragsverksamhet

0

46.60.72.

Ålands museums basutställning (R)

200 000

46.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

20 000

46.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)

20 000

Huvudtitel 47

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-417 000

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-100 000

47.03.40.

Bidrag för företagens internationalisering (R)

-100 000

47.03.42.

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet (R)

0

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

0

47.21.01.

Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)

0

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-17 000

47.24.40.

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)

13 000

47.24.48.

Bidrag för begränsat laxfiske (R)

-30 000

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

-300 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-600 000

47.30.54.

Sysselsättningens främjande (R)

300 000

Huvudtitel 48

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

230 000

48.20.

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

0

48.20.22.

Upphandling av sjötrafik (VR)

100 000

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

-100 000

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

230 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)

-120 000

48.30.23.

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar (VR)

350 000

Utgifternas totalbelopp

1 352 000

 

     Mariehamn den 20 januari 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman