Lagtingets beslut 5/2024

Tillhör ärendet: Ändring av studiestödslagen
Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 5/2024

 

Datum

Ärende

 

2024-03-18

LF 6/2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 23 § 3 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd och

     ändras 1 § rubriken och 1 mom., 2 § 1 mom. samt 29 § 1 mom., sådana de lyder i landskapslagen 2023/58, som följer:

 

1 §

Rätt till studiestöd

     Den som är stadigvarande bosatt på Åland och har rätt att uppehålla sig i Finland annat än tillfälligt har rätt till studiestöd i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Rätten till studiestöd kvarstår i två år efter att en person beviljats eller haft rätt till studiestöd trots att personen inte är stadigvarande bosatt på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

Definitioner

     Med den som är stadigvarande bosatt på Åland avses en person som har haft sin hemkommun på Åland i annat syfte än studier, i minst sex månader i följd under de tolv senaste månaderna före den första månaden för vilken studiestöd beviljas. Den stadigvarande bosättningen ändras inte för den som bor på en annan ort huvudsakligen på grund av studier och som beviljats studie-stöd enligt denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

29 §.

 Lyftande av studielån mot landskapsborgen

Landskapsborgen för studielånets sammanlagda belopp höjs för varje termin en studerande får studiestöd med det tillägg på studielånet som beviljas av kreditinstitutet för betalning av den ränta på studielånet som förfaller under läsåret.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

__________________

 

     Mariehamn den 18 mars 2024

 

 

 

Jörgen Pettersson

talman

 

 

Marcus Måtar 

vicetalman

 

 

Rainer Juslin

vicetalman