Lagtingets beslut 50/2012

Tillhör ärendet: En oberoende landskapsrevision
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 50/2012

 

Datum

Ärende

 

2012-11-28

LF 23/2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om valfinansiering

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § 1 och 2 mom., 9 § och 10 § 1 mom. landskapslagen (2011:17) om valfinansiering som följer:

 

8 §

Inlämnande av redovisning

     Redovisningen ska lämnas in till Landskapsrevisionen inom tre månader efter det att valresultatet har fastställts. Den som därefter under mandatperioden tillträder ett uppdrag som lagtingsledamot ska lämna in sin redovisning inom tre månader efter tillträdelsedagen.

     Redovisningen ska lämnas på en blankett som har fastställts av Landskapsrevisionen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

9 §

Landskapsrevisionens uppgifter

     Landskapsrevisionen ska övervaka att skyldigheten att redovisa valfinansieringen fullgörs.

     Landskapsrevisionen ska

     1) kontrollera att alla redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt denna lag,

     2) utan dröjsmål offentliggöra alla redovisningar som lämnats in samt

     3) vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

     Om en redovisningsskyldig trots en uppmaning från Landskapsrevisionen inte lämnar in en redovisning enligt denna lag eller om det konstateras att redovisningen är uppenbart oriktig eller bristfällig på väsentliga punkter, får Landskapsrevisionen vid vite förpliktiga den redovisningsskyldiga att lämna in en redovisning eller rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av Landskapsrevisionen. Föreläggandet och utdömandet av vite överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

     Landskapsrevisionen ska inom sex månader efter det att valresultaten fastställts lämna in en berättelse till lagtinget om de redovisningar som tagits emot och om hur myndighetens tillsyn över redovisningsskyldigheten har fullgjorts.

 

10 §

Redovisningsregister och tillgång till uppgifter

     Landskapsrevisionen ska föra ett register över alla redovisningar av valfinansiering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

 

 

 

     Mariehamn den 28 november 2012

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman