Lagtingets beslut 50/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 50/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-09

LF 29/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn (FFS 148/2014), nedan kallad rikslagen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag. Ändringar i rikslagen ska tillämpas på Åland från att de träder i kraft i riket.

 

2 §

Hänvisningar

     Hänvisningen till lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (FFS 504/2002) i 2 § 2 mom. rikslagen avser landskapslagen (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn.

 

3 §

Straff

     Om straff för brott mot skyldigheten enligt 11 § 2 mom. i rikslagen att överlämna straffregisterutdraget till den frivillige föreskrivs i 13 § i rikslagen.

     Vid brott mot tystnadsplikten som föreskrivs i 12 § i rikslagen ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (FFS 39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

     De bestämmelser om straff för dataskyddsbrott som finns i 38 kap. 9 § i strafflagen ska tillämpas inom tillämpningsområdet för denna lag.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 9 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman