Lagtingets beslut 51/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 51/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-11-21

LF 14/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 4 och 32 §§ landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 3 mom. och 32 § 2 mom. landskapslagen (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet som följer:

 

4 §

Tillstånds- och anmälningsregister

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om personuppgifter behandlas i registret ska dataskyddslagstiftningen iakttas.

 

32 §

Allmänna principer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid behandlingen av personuppgifter i televisionsinnehavarregistret ska det som föreskrivs i dataskyddslagstiftningen iakttas, om inte något annat föreskrivs särskilt i detta kapitel.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 november 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman