Lagtingets beslut 51/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 51/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-09

LF 30/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 2 mom., 7 § och 8 § 3 mom. landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

     ändras rubriken till 1 §, 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 1 mom., 4 § 3 mom., 5 §, 6 §, 8 § 4 mom. och 10 §, av dessa bestämmelser 1 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2011/83, 5 § sådan den lyder i landskapslagen 2013/46 och 8 § 4 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2010/16 samt

     fogas till lagen en ny 16a § som följer:

 

 

1 §

Myndighetens uppgifter

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) är en tillstånds- och tillsynsmyndighet underställd landskapsregeringen med uppgift att sköta myndighetsutövning enligt vad som bestäms i annan landskapslagstiftning. ÅMHM svarar även för att veterinärvård tillhandahålls och ska sköta de uppgifter som enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur ska skötas av en kommunalveterinär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

Styrning av myndigheten

     ÅMHM leds av en styrelse. Styrelsen ansvarar inför landskaps­regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs lagligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.

     Vid ÅMHM ska det finnas en myndighetschef. Myndighetschefen tillsätts och sägs upp av styrelsen och kan tillsättas för en viss tid.

     Landskapsregeringen sköter den allmänna styrningen och övervakningen av ÅMHM och utfärdar närmare bestämmelser om myndighetens ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen sköter dessa uppgifter.

 

3 §

Tillsättande av styrelse

     Ledamöterna i styrelsen tillsätts av landskapsregeringen. Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre och högst fem andra ledamöter. För varje ledamot utses även en personlig ersättare. Styrelsens mandattid är fyra år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Styrelsens sammanträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Styrelsen avgör ärenden på föredragning av myndighetschefen. Myndighetschefens ställföreträdare är föredragande när myndighetschefen är jävig.

 

 

 

5 §

Styrelsens ansvar

     Styrelsen ska

     1) anta en arbetsordning och i den besluta de närmare föreskrifter som behövs om ÅMHM:s organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndighetschefen, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten,

     2) årligen anta en verksamhetsplan, en resultatplan och en tillsynsplan,

     3) årligen till landskapsregeringen lämna in en verksamhetsberättelse och budgetförslag med motiveringar och förslag på de avgifter och andra ersättningar som ska tas ut för ÅMHM:s tjänster samt

     4) kontinuerligt följa upp hur budgeten, resultatplanen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen förverkligas.

     Styrelsen kan även inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta beslut om ändring av tjänster på myndigheten, dock inte tjänsten som myndighetschef, samt anställa, säga upp, avskeda och fatta beslut om förflyttning eller omplacering inom myndigheten av ordinarie personal.

 

6 §

Myndighetschefen

     Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen och ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar.

     Myndighetschefen ska hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

     Myndighetschefen ska därutöver

     1) besluta om visstidsanställd personal,

     2) ansvara för frågor i anknytning till arbetsplatsdemokrati och jämställdhet,

     3) ansvara för kvalitetslednings- och miljöledningsarbete,

     4) ansvara för kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt

     5) på myndighetens vägnar ta emot delgivningar.

     Myndighetschefen avgör de ärenden som inte ska avgöras av styrelsen eller prövningsnämnden och som inte i arbetsordningen delegerats till en annan tjänsteman.

 

8 §

Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare inom ÅMHM fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av ÅMHM.

 

10 §

Ledamöter i prövningsnämnden

     Prövningsnämnden består av fem ledamöter och tre ersättare som inte är personliga. Ledamöterna och ersättarna utses av landskaps­regeringen för en mandatperiod på fyra år. Bland ledamöterna utser landskapsregeringen en ordförande och en vice ordförande.

     När prövningsnämnden utses ska det beaktas att det inom nämnden finns kompetens inom områdena hälsoskydd, teknik, biologi, ekonomi och juridik samt kännedom om näringslivet och hållbarhetsfrågor.

     Landskapsregeringen kan skilja en ledamot eller ersättare i prövningsnämnden från uppdraget.

 

16a §

Förande av ÅMHM:s talan

     Vid överklagande av ÅMHM:s beslut är det beslutsorgan inom myndigheten vilket fattat beslutet som även företräder landskapet i den fortsatta processen.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 9 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman