Lagtingets beslut 51/2022

Tillhör ärendet: Ny klientavgiftslagstiftning
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 51/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-11-14

LF 28/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 56 § och inledningssatsen till 63 § 1 mom. samt 63 § 1 mom. 2 punkten landskapslagen (2020:12) om socialvård som följer:

 

56 §

Klientavgifter

     För socialservice enligt denna lag tas avgifter ut enligt landskapslagen (202x:xx) om klientavgifter inom socialvården.

 

63 §

Den tidigare hemkommunens ansvar för vårdkostnader

     I en situation som avses i 60 och 62 §§ är det fortfarande personens tidigare hemkommun eller välfärdsområde som ansvarar för de faktiska kostnaderna för familjevård, institutionsvård eller för boende med boendeservice i enlighet med kommunens eller välfärdsområdets beslut. Den nya hemkommunen ska fakturera den tidigare hemkommunen eller välfärdsområdet för en ersättning som motsvarar kostnaderna. När ersättningen räknas ut ska följande poster dras av från de faktiska kostnaderna:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) klientavgifter som har tagits ut hos personen enligt landskapslagen (202x:xx) om klientavgifter inom socialvården, eller i övrigt tagits ut för tjänster som avtalet omfattar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 14 november 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman