Lagtingets beslut 52/2016

Tillhör ärendet: Bassamfundslagstiftning
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 52/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-12-14

LF 1/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning av rikslagstiftning om beskattning av delägare i utländska bassamfund

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Med de avvikelser som anges i denna lag tillämpas i landskapet rikets lag om beskattning av delägare i utländska bassamfund (FFS 1217/1994) och med stöd av rikslagen gällande bestämmelser om de skatteavtalsstater där skatten anses avvika i väsentlig grad från den skatt som samfunden betalar i Finland, nedan kallad rikslagstiftningen.

     En skattskyldig ska i sin skattedeklaration uppge och till deklarationen foga uppgifter och utredningar om utländska bassamfund i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av rikslagstiftningen.

 

2 §

Avvikelser

     Ändringar av rikslagstiftningen ska tillämpas i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag. En hänvisning i rikslagstiftningen till en riksförfattning ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser som finns i landskapslagstiftningen.

 

3 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången vid beskattningen för det skatteår som följer efter lagens ikraftträdande.

     Med ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (1995:54) om kommunalbeskattning av delägare i utländska bassamfund.

     Åtgärder som denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 14 december 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman