Lagtingets beslut 52/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 52/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-11-21

LF 14/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 20 § landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 20 § 5 mom. landskapslag (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer som följer:

 

20 §

Behandling av uppgifter om ett europeiskt yrkeskort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När det gäller behandling av personuppgifter i det europeiska yrkeskortet och i IMI-akterna ska landskapsregeringen betraktas som sådan personuppgiftsansvarig som avses i artikel 4 punkt 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 november 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman