Lagtingets beslut 54/2022

Tillhör ärendet: Ny klientavgiftslagstiftning
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 54/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-11-14

LF 28/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § 1 mom. 3 punkten landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda sådan den lyder i landskapslagen 2017/144 som följer:    

 

8 §

     När det i rikets lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen, så att hänvisningar till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) avser landskapslagen (202x:xx) om klientavgifter inom socialvården,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

      

    

 

 

     Mariehamn den 14 november 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman