Lagtingets beslut 54/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 54/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-11-21

LF 14/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 5h § landskapslagen om lotterier

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5h § landskapslagen (1966:10) om lotterier sådan den lyder i landskapslagen 2016/11 som följer:

 

5h §

     Vid förvaltningsförfarande i enlighet med bestämmelserna i denna lag ska i tillämpliga delar även bestämmelserna i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland, 36 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland, landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland samt dataskyddslagstiftningen iakttas.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 november 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman