Lagtingets beslut 57/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 57/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-06-06

FR 22/2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Behörighet och ställning

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har till uppgift att verka som tillstånds- och tillsynsmyndighet och handhar annan myndighetsutövning i enlighet med vad som bestäms i annan landskapslagstiftning. Dessutom svarar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för att veterinärvård tillhandahålls. Med myndighet avses i fortsättningen Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     Myndigheten är underställd landskapsregeringen. Landskapsregeringen handhar den allmänna styrningen och övervakningen av myndigheten.

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning ålägga myndigheten att sköta sådana tillsynsuppgifter som landskapet är skyldigt att sköta med stöd av EG-förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

 

2 §

Styrning av myndigheten

     Landskapsregeringen skall årligen anta en resultatplan och en verksamhetsplan för myndigheten.

     Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om myndighetens ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen handhar skötseln av dessa uppgifter.

 

2 kap.
Styrelsen

 

3 §

Tillsättande av styrelse

     Landskapsregeringen tillsätter en styrelse för myndigheten. Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre och högst fem andra medlemmar. För varje medlem utses även en personlig ersättare. Styrelsens mandattid är fyra år.

     Landskapsregeringen kan skilja styrelsen eller en medlem eller ersättare i styrelsen från uppdraget. Landskapsregeringen beslutar om det arvode som skall tillkomma den som innehar ett styrelseuppdrag.

 

4 §

Styrelsens sammanträden

     Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden.

     Styrelsen är beslutför när fler än hälften av antalet medlemmar är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

     Styrelsen avgör ärenden på föredragning av myndighetschefen. Styrelsen kan dock utse annan föredragande när ärendet rör myndighetschefen.

 

 

5 §

Styrelsens behörighet

     Styrelsen leder myndighetens verksamhet. I detta syfte skall styrelsen

     1) årligen tillställa landskapsregeringen förslag till i 2 § 1 mom. avsedda planer tillsammans med myndighetens budgetförslag,

     2) årligen tillställa landskapsregeringen en verksamhetsberättelse,

     3) kära och svara samt vid domstolar och andra myndigheter bevaka myndighetens intressen i angelägenheter som hör samman med myndighetens uppgifter,

     4) inrätta och indra tjänster och ändra deras benämning,

     5) anställa personal för längre tid än sex månader, säga upp och avskeda personal samt

     6) anta erforderliga bestämmelser om styrelsens inre arbete.

 

3 kap.
Personal

 

6 §

Myndighetschefen

     För att leda och utveckla myndigheten närmast under styrelsen finns en myndighetschef. Myndighetschefen skall

     1) uppgöra förslag till resultatplan, budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse,

     2) anta arbetsordning för myndigheten,

     3) ansvara för frågor i anknytning till arbetsplatsdemokrati och jämställdhet,

     4) ansvara för kvalitetslednings- och miljöledningsarbete,

     5) ansvara för kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt

     6) på myndighetens vägnar motta delgivningar.

     Myndighetschefen avgör de ärenden som ankommer på myndigheten och som inte skall avgöras av styrelsen. Myndighetschefen avgör också myndighetens övriga ärenden, om de inte skall avgöras vid sammanträde eller i arbetsordningen delegerats till annan tjänsteman att avgöra.

     När myndighetschefen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter kan styrelsen utse en annan tjänsteman vid myndigheten att fullgöra de uppgifter som ankommer på myndighetschefen. Beslutet kan avse samtliga uppgifter eller endast en del av uppgifterna.

 

7 §

Behörighetskrav för myndighetschefen

     Behörig att anställas som myndighetschef är den som avlagt en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, och som är förtrogen med myndighetens verksamhetsområde samt med förvaltningsuppgifter. Myndighetschefen skall dessutom ha i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

 

8 §

Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor

     Vid myndigheten kan det finnas personal i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande.

     Om inte annat bestäms i denna lag handhar myndigheten de uppgifter som rör myndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland ankommer på landskapsregeringen.

     Beslut i fråga om tjänsten som myndighetschef skall i enlighet med tjänstemannalagen handläggas av landskapsregeringen. Landskapsregeringen kan tillsätta tjänsten som myndighetschef för viss tid.

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare inom myndigheten fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av myndigheten. I fråga om förflyttning och omplacering av myndighetschefen gäller vad som föreskrivs i 3 mom.

 

4 kap.
Handläggning och beslutsfattande i miljötillståndsärenden

 

9 §

Avgörande av ärenden i prövningsnämnden

     Ärenden angående miljötillstånd som anges i 2 § 1 mom. landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd samt ändring och återkallande av miljötillstånd avgörs i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets namn av en prövningsnämnd.

 

10 §

Ledamöter i prövningsnämnden

     Landskapsregeringen utser fem ledamöter som ingår i prövningsnämnden för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ledamöterna utses för en mandatperiod om fyra år så att omväxlande två respektive tre ledamöter utses vartannat år. Bland ledamöterna utser landskapsregeringen en ordförande och en vice ordförande för en mandatperiod om två år.

     Bland ledamöterna skall finnas kompetens inom områdena hälsoskydd, teknik, biologi och ekonomi och en ledamot skall ha särskild kännedom om näringslivet. En ledamot skall vara jurist. Landskapsregeringen skall tillsätta personliga ersättare för ledamöterna. För ersättarna skall i tillämpliga delar bestämmelserna om ledamöterna gälla.

 

11 §

Arvode

     Landskapsregeringen beslutar om det arvode som skall tillkomma ledamot.

 

12 §

Beslutförhet

     Prövningsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

 

13 §

Beredning av miljötillståndsärenden

     Myndigheten skall sörja för tillräcklig utredning av de ärenden som prövningsnämnden avgör. Om komplettering av ansökan om tillstånd anses nödvändig skall myndigheten förelägga sökanden att komplettera densamma vid äventyr att ärendet annars kan komma att avskrivas. Sökanden skall lämnas underrättelse om det som tillförts ärendet av någon annan än den sökande och beredas tillfälle att yttra sig däröver.

     Myndigheten bör höra sakkunniga inom de verksamhetsområden som prövas. Besiktning kan ske på platsen och om skäl finns skall myndigheten anordna ett offentligt möte. Myndigheten bör även inhämta yttrande från den kommun som kan ha väsentliga intressen att bevaka i frågan samt från sakkunnig landskapsmyndighet eller annan myndighet med väsentliga intressen att bevaka i frågan.

     Föredragande i prövningsnämnden är en ledamot eller en tjänsteman vid myndigheten.

     Landskapsregeringen kan besluta närmare om handläggningsrutiner vid beredningen av miljötillståndsärenden.

 

14 §

Information om ansökan

     Myndigheten skall utan dröjsmål informera om en ansökan genom att ett meddelande om ansökan anslås på landskapsregeringens och berörd kommuns anslagstavla samt på myndighetens webbplats. Meddelandet skall finnas anslaget under minst tre veckor innan myndigheten beslutar i ärendet. I meddelandet anges ärendets art samt var ansökningshandlingarna finns tillgängliga i sin helhet.

     Samtidigt med den information som lämnas enligt 1 mom. skall sakägarna genom vanlig delgivning delges information om ansökan. Om antalet sakägare som skall delges överstiger trettio personer eller om sakägarnas antal är okänt, får delgivning istället ske genom publicering i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet.

 

15 §

Rätt att yttra sig

     Envar har rätt att inom tid som anges i meddelandet skriftligen yttra sig över ansökan.

 

16 §

Beslutsfattande

     Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

 

17 §

Delgivning av tillståndsbeslut

     Ett meddelande om tillståndsbeslutet, dess ändring och återkallande skall utan dröjsmål genom offentlig delgivning anslås på landskapsregeringens och berörd kommuns anslagstavla enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen (:) för landskapet Åland. Meddelandet skall finnas anslaget under minst tre veckor.

     Samtidigt med delgivningen enligt 1 mom. skall sakägarna delges tillståndsbeslutet genom vanlig delgivning enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen för landskapet Åland. Om antalet sakägare som skall delges överstiger trettio personer eller om sakägarnas antal är okänt får delgivning istället ske genom publicering i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen för landskapet Åland. Tillståndsbeslutet skall dessutom göras tillgängligt på myndighetens webbplats.

 

5 kap.
Övriga bestämmelser

 

18 §

Avgörande av ärenden av allmän eller principiell natur

     Förutom de ärenden som avses i 9 § avgör prövningsnämnden ärenden av allmän eller principiell natur. Vid handläggningen av dessa ärenden tillämpas de bestämmelser om handläggning av ärenden som gäller i landskapsregeringen.

 

19 §

Besvär

     Beslut som myndigheten fattat får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

20 §

Tillämpning av bestämmelser om beslutsfattande och handläggning

     Om beslutsfattandet i styrelsen, i prövningsnämnden och inom myndigheten i övrigt samt om handläggningen av ärenden gäller i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller beslutsfattandet och handläggning av ärenden i landskapsregeringen, om inte annat bestäms i denna lag eller landskapsregeringen med stöd av 13 § 4 mom. beslutat annat.

 

21 §

Avgifter

     Landskapsregeringen beslutar om de avgifter och andra ersättningar som skall uppbäras för myndighetens prestationer. När avgifterna bestäms skall landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet iakttas.

 

22 §

Ikraftträdelse

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 6 juni 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman