Lagtingets beslut 57/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 57/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-16

LF 21/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 2 mom. landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen samt

     fogas till lagen nya 1a – 1d §§ och en ny 2a §, som följer:

 

1a §

Familjevård

     Med familjevård avses ordnande av vård, fostran eller annan omvårdnad av en person dygnet runt utanför hans eller hennes eget hem i ett privathem.

     Målet med familjevården är att bereda den som är i familjevård möjlighet till vård under familjeliknande förhållanden och till nära människorelationer samt att främja hans eller hennes grundtrygghet och sociala utveckling.

     Familjevård ges den som inte anses vara i behov av institutionsvård och då vård, fostran eller annan omvårdnad inte kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt i hans eller hennes eget hem eller genom utnyttjande av någon annan social- och hälsovårdsservice.

 

1b §

Familjevårdare

     Med familjevårdare avses i denna lag personer som, i enlighet med ett uppdragsavtal med den kommun eller det kommunalförbund som ansvarar för ordnandet av vården, ger i denna lag avsedd familjevård i sitt hem.

     Som familjevårdare kan godkännas personer som med hänsyn till sin utbildning, sin erfarenhet eller sina personliga egenskaper är lämpliga att ge familjevård. Innan det ingås ett uppdragsavtal ska den som har för avsikt att arbeta som familjevårdare genomgå den förberedande utbildning som uppgiften kräver. Av särskilda skäl kan den förberedande utbildningen genomgås inom ett år efter placeringen.

     Förutom vad som föreskrivs i 2 mom. krävs i de fall som avses i 1d § 2 mom. att åtminstone den ena av de personer som bor på vårdstället och deltar i vård och fostran ska ha en lämplig utbildning för uppgiften och tillräcklig erfarenhet av vård och fostran.

     Den som ingått ett uppdragsavtal enligt denna lag står inte i ett anställningsförhållande som avses i 1 kap. 1 § arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) till den kommun eller kommunalförbund som ingått avtalet.

 

1c §

Familjehem

     Med familjehem avses ett privathem som tillhandahåller familjevård på basis av ett uppdragsavtal eller ett tillstånd enligt 7 § i lagen om privat socialservice (FFS 922/2011), tillämplig på Åland genom landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice.

     Ett familjehem ska till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämpligt för den vård som ska ges där.

 

 

1d §

Högsta antal personer som vårdas i familjehem

     I ett familjehem får högst fyra personer vårdas samtidigt, inberäknat de barn under skolåldern och andra personer i behov av speciell vård eller omsorg som bor i samma hushåll som vårdaren, om det inte är fråga om vård av syskon eller medlemmar av samma familj.

     Utan hinder av 1 mom. får i ett familjehem samtidigt vårdas högst sju personer, om det på vårdstället bor minst två personer som svarar för vården, fostran eller den övriga omvårdnaden i familjehemmet.

     Av särskilda skäl kan undantag göras från det maximiantal vårdtagare som enligt 1 och 2 mom. kan vårdas samtidigt. Som särskilda skäl anses främst det fall där i familjevård samtidigt vårdas endast myndiga personer vars umgänge sinsemellan och arten av vilkas placering i familjevård i förening med deras funktionsförmåga och vårdbehov, gör en avvikelse från maximiantalet möjlig.

 

2a §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av familjevårdarlagen ska 1b § i denna lag tillämpas istället för 1 § i familjevårdarlagen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman