Lagtingets beslut 57/2023

Tillhör ärendet: Ny vägtrafiklagstiftning
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 57/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-05-29

LF 15/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 10 § 2 mom., 38 § 4 mom. 1 punkten, 40 § 2 mom., 41 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 43 § 2 mom. 3 punkten, 66 § 1 mom. inledningssatsen och d punkten, 68 § 2 mom., 69 § och 70 § körkortslagen (2015:88) för Åland, av dessa paragrafer 40 § 2 mom., 41 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 43 § 2 mom. 3 punkten, 69 § och 70 § sådana de lyder i landskapslagen 2019/91 samt

     fogas till lagen en ny 36a § som följer:

 

 

10 §

Förutsättningar för att beviljas körkortstillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är föremål för något körkortsingripande på Åland eller i någon annan EES-stat eller inte under det senaste året har gjort sig skyldig till olovlig körning enligt 9 § trafikbrottslagen (xx:xx) för Åland, förutsatt att det inte finns något särskilt skäl att bevilja körkortstillstånd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

36a §

Tillåtande av olovlig körning

     Ett körkortspliktigt fordon får inte överlämnas för att köras på en väg av någon som inte har den behörighet som krävs.

     Den som överlämnar ett fordon i någon annans bruk ska försäkra sig om att denne har den behörighet som krävs.

 

38 §

Yrkeskörtillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Yrkeskörtillstånd får inte beviljas eller förlängas om

1)     sökanden under de fem år som föregår ansökan har gjort sig skyldig till följande brott enligt trafikbrottslagen för Åland: grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 3 §, rattfylleri enligt 4 §, grovt rattfylleri enligt 5 § eller smitning enligt 8 §,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

40 §

Körkortsingripanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En körförbudstid med anledning av en brottslig gärning får meddelas när en avgift för trafikförseelse har påförts eller ett bötesföreläggande, ett strafföreläggande eller en dom som gäller en gärning som avses i 43 § har meddelats. Ärendet ska behandlas utan dröjsmål efter det att det ovan avsedda avgörandet har meddelats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

41 §

Interimistiskt körförbud och omhändertagande av körkort

     En polis kan meddela en körkortshavare ett interimistiskt körförbud och omhänderta körkortet

     1) om körkortshavaren på sannolika skäl gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 1 mom. trafikbrottslagen för Åland eller grovt rattfylleri enligt 5 § 1 punkten samma lag eller brott mot bestämmelser om transport av farliga ämnen enligt landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen

     2) om körkortshavaren befaras ha gjort sig skyldig till följande brott enligt trafikbrottslagen för Åland: rattfylleri enligt 4 § 2 eller 3 mom., grovt rattfylleri enligt 5 § 2 eller 3 punkten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 3 §  eller smitning enligt 8 §,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

43 §

Grunder för bestämmande av körförbudstid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismyndigheten ska även bestämma en körförbudstid då

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon tre gånger inom ett år eller fyra gånger inom två år, eller som innehavare av körkort förenat med prövotid två gånger inom ett år, konstaterats ha gjort sig skyldig till

     a) äventyrande av trafiksäkerheten enligt 2 § trafikbrottslagen för Åland

     b) trafikförseelse enligt vägtrafiklagen (xx:xx) för Åland genom överskridande av hastighetsbegränsning eller förbjuden användning av kommunikationsutrustning under färd

     c) detektorförseelse enligt landskapslagen (2003:11) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen

     d) brott mot landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

66 §

Uppgifter i körkortsregistret

     Fordonsmyndigheten ska föra ett körkortsregister. I registret ska följande uppgifter föras in:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) uppgifter om gärningar som anges i 43 § och som kan ligga till grund för bestämmande av en körförbudstid,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

68 §

Gallring av uppgifter i körkortsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifter om trafikbrott, trafikförseelser, körkortsingripanden och interimistiska körförbud ska gallras ur registret sedan tio år förflutit från det att en dom eller ett beslut har vunnit laga kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

69 §

Straff och avgift för trafikförseelse

     Bestämmelser om straff för brott eller avgift för förseelse mot denna lag finns i trafikbrottslagen för Åland.

 

70 §

Ändringssökande

     Den som inte är nöjd med ett beslut som polismyndigheten eller fordonsmyndigheten fattat får inom 30 dagar från att beslutet delgavs yrka på rättelse hos den myndighet som fattat beslutet. Har yrkandet om rättelse inte lämnats in inom föreskriven tid, tas det inte upp till prövning. Yrkandet ska lämnas in skriftligen. Av skrivelsen ska det framgå vilket beslut som avses, hurdan rättelse som yrkas och på vilka grunder rättelse yrkas.

     Ett yrkande om rättelse ska behandlas skyndsamt. När myndigheten har tagit upp ett yrkande om rättelse kan den ändra eller upphäva beslutet eller avslå yrkandet om rättelse.

     Den som inte är nöjd med beslutet avseende yrkandet om rättelse, får söka ändring genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019).

     Besvär över ett åläggande att ge in ett läkarutlåtande eller ett bevis på en godkänd förarexamen får endast anföras tillsammans med besvär över det beslut genom vilket ärendet avgörs.

     Beslut som polismyndigheten har fattat med stöd av denna lag får verkställas trots att besvär har anförts.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

 

__________________

 

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 29 maj 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman