Lagtingets beslut 58/2022

Tillhör ärendet: Ändring av jaktlagen
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 58/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-12-07

LF 19/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 19 § jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland,

     ändras 5 § 1 mom., 26 §, 47 § 1 mom. 4 - 5 punkterna, 48 § 2 mom., 50 § 1 mom., 51b § och 54 § 2 och 4 mom., av dessa lagrum 47 § 1 mom. 4 - 5 punkterna sådan punkt 4 lyder i landskapslagen 2019/89 och punkt 5 sådan den lyder i landskapslagen 1997/10, 48 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2005/77, 50 § 1 mom. och 54 § 4 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1995/68, 51b § sådan den lyder i landskapslagen 2012/13 och 54 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1995/19, samt

     fogas till lagens 5 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir nytt 3 mom., till 50 § ett nytt 4 mom. samt till lagen en ny 60b § som följer:

 

5 §

     På vattnet utanför byarågång, vid havsstränder samt på holmar och skär som tillhör landskapet och inte underlyder viss lägenhet eller av någon under särskilda villkor innehas, har den som enligt lagen om hemkommun (FFS 201/1994) har hemkommun i Finland rätt att jaga.

     Den som har rätt att jaga i enlighet med vad som föreskrivs i 1 mom. har även rätt att medta jaktgäster med hemkommun utanför Åland. I denna paragraf avses med jaktgäst en person som uppfyller de i 54 § uppställda villkoren för idkande av jakt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

26 §

     Visar sig fridlysning av särskild holme eller ögrupp med eller utan intilliggande vattenområde nödvändig för skydd av sjöfåglar som avses i 20 § kan landskapsregeringen, såvida områdets ägare det begär, förordna att området ska utgöra fågelskyddsområde. I ett område som utsetts till fågelskyddsområde är det under tiden 15 mars – 31 juli förbjudet vid vite att landstiga och, om även vattenområde ingår, förbjudet att med högre hastighet än sju knop framföra motorbåt och annan liknande motordriven farkost, såvida inte landskapsregeringen beslutat om undantag från dessa förbud.

     Visar sig särskild fridlysning av holme eller ögrupp och intilliggande vattenområde nödvändig för sälstammarnas bevarande kan landskapsregeringen, såvida områdets ägare det begär, förordna att området ska utgöra sälskyddsområde. Det är förbjudet vid vite att vistas i ett område som utsetts till sälskyddsområde, såvida inte landskapsregeringen beslutat om undantag från detta.

 

47 §

     Vid jakt är det förbjudet att använda följande fångstredskap och fångstmetoder:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) konstgjorda ljuskällor, anordningar för belysning av viltet samt för nattskytte avsedda siktanordningar vilka elektroniskt förstärker eller förändrar bilden, dock får konstgjorda ljuskällor användas vid grytjakt, vid avlivning av djur som befinner sig i hjälplöst tillstånd, när fångstredskap vittjas, vid jakt enligt 28a § samt när belysning och för nattskytte avsedda sikt-

anordningar får användas enligt 51b §,

     5) bandspelare eller härmed jämförbara anordningar för ljudåtergivning, dock får bandspelare eller härmed jämförbara anordningar användas vid jakt enligt 51b §,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

48 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid grytjakt, vid avlivning av djur som fångats i en fälla, vid avlivning av djur som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd i samband med jakt med ställande hund, samt vid avlivning av skadat djur får dock lämpligaste vapen användas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

50 §

     Jakt får inte bedrivas från motordrivet fordon, flyg eller med direkt tillhjälp av motordrivet fordon, av annat maskindrivet fortskaffningsmedel eller av ljudframkallande maskin. Under tiden 15 mars – 25 maj får jakt på sjöfågel inte idkas från något slag av båt eller annan därmed jämförbar anordning. Utan hinder av bestämmelserna i denna paragraf får skadat vilt avlivas eller förföljas i avlivningssyfte från båt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utan hinder av bestämmelserna i denna paragraf får lövblåsare användas för att driva ut mårdhund och mink.

 

51b §

     Vid jakt på bisam, mink, mårdhund, räv, tvättbjörn, råtta och vildsvin, samt vid eftersök på skadat vilt, får konstgjorda ljuskällor, för nattskytte avsedda siktanordningar vilka elektroniskt förstärker eller omvandlar bilden användas, dock inte termiska sikten. Vid jakt på dessa arter får även bandspelare och härmed jämförbara anordningar användas.

 

54 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Jaktvårdsavgift betalas en gång per år till landskapet. Kvittering på betald jägaravgift gäller såsom jaktkort under jaktåret som börjar den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Landskapsregeringen ska per post sända inbetalningskort till de personer som föregående år betalat jaktvårdsavgift. På inbetalningskortet ska antecknas fullständigt namn, personbeteckning och hemort beträffande den för vars räkning jaktvårdsavgiften betalas och det jaktår avgiften gäller. Den som har tagit i bruk landskapsregeringens elektroniska tjänst för jägare, som innefattar elektroniskt jaktkort och betalning av jaktvårdsavgiften, kan avstå från att få inbetalningskort för jaktvårdsavgiften hemskickad per post.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Person som inte föregående jaktår betalt jaktvårdsavgift eller som inte blivit tillsänd inbetalningskort kan anskaffa inbetalningskort hos landskapsregeringen. För erhållande av inbetalningskort skall företes kvitto på tidigare år betald jaktvårdsavgift eller företes intyg över av landskapsregeringen föreskriven kännedom om denna lag, övriga jaktbestämmelser samt om hantering av skjutvapen, av vilket ingetdera får vara äldre än fem år. Den som inte har hemkommun i landskapet kan erhålla inbetalningskort för jaktvårdsavgift genom att förete en av landskapsregeringen godkänd motsvarighet till nämnda intyg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

60b §

     Landskapsregeringen får tillhandahålla elektroniska tjänster som stöd för administration av uppgifter hänförliga till jakt och viltvård. Landskapsregeringen och jaktvårdsföreningarna har delat personuppgiftsansvar för den personuppgiftsbehandling som sker i de elektroniska tjänsterna. Landskapsregeringen ansvarar för tillgängligheten och säkerheten av de elektroniska tjänsterna. Jaktvårdsföreningarna ansvarar för riktigheten av de uppgifter som de för in i de elektroniska tjänsterna. Polismyndigheten och gränsbevakningsväsendet har tillgång till uppgifter i de elektroniska tjänsterna för att fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 57 § 1 mom. samt för att utföra övriga myndighetsuppgifter.

     Personuppgifter tillhörande den som under de fem senaste jaktåren inte har betalat jaktvårdsavgiften ska före utgången av det följande året raderas ur sådana elektroniska tjänster som avses i 1 mom.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 7 december 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman