Ändring av jaktlagen

Lagförslag LF 19/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om änd-ring av jaktlagen för landskapet Åland. De föreslagna ändringarna är föranledda av ett behov att uppdatera vissa av jaktlagens bestämmelser för att uppnå bättre överensstämmelse med rådande förhållanden.
I syfte att underlätta predatorkontrollen och säkerställa sjöfågelstam-mens fortbestånd, föreslås ändringar i bestämmelserna om fågelskyddsområden, fångstredskap och fångstsätt. Vidare föreslås att paragrafen om jakt-fria helgdagar upphävs i sin helhet på grund av att den bedöms vara otids-enlig. Rådande oklarhet vad gäller rätten att vid jakt ta med jaktgäster med hemkommun utanför Åland har i sin tur påkallat ett förtydligande i bestämmelsen om jakt på allmänningar. Lagförslaget innehåller även bestämmelser som berör användandet av enhandsskjutvapen och motordrivna fordon. Det övergripande syftet med dessa sistnämnda ändringar är att för-bättra möjligheterna till en säker och human avlivning av vilt i olika situationer.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Jakt