Lagtingets beslut 58/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 58/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-06-06

FR 22/2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 50 § 3 punkten landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd samt

     ändras lagens 2 § 2 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 mom., 17 §, 19 §, 21 §, 26 § 2 och 3 mom., 28 § 2 mom., 30 § 2 mom., 31 § 1 mom., 32 §, 33 § 2 mom., 35 § 2 mom., 37 §, 38 § 1 och 2 mom., 40 §, 45 § 1 mom., 46 §, 47 § 1-3 mom., 51 § och 61 §, av dessa lagrum 28 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2002/74, som följer:

 

2 §

Miljötillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Miljötillstånd söks hos och prövas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som verkar i enlighet med landskapslagen (:) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

12 §

Ändring av verksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Då verksamheten inskränks väsentligt eller upphör och då verksamheten överlåts skall detta utan dröjsmål anmälas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

13 §

Tidpunkt för inledande av verksamheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan bestämma att ett tillståndsbeslut kan verkställas även om det inte vunnit laga kraft, om sökanden begär detta och ställer en godtagbar säkerhet för att miljön återställs i sitt tidigare skick och eventuella skador, olägenheter och kostnader ersätts för det fall att tillståndsbeslutet upphävs eller ändras. Ett tillståndsbeslut får dock inte verkställas om verkställandet skulle göra ändringssökande onödigt. Besvärsmyndigheten kan förbjuda verkställighet av tillståndsbeslutet. Här avsedd säkerhet behöver inte ställas av landskapet, en kommun eller ett kommunalförbund.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

17 §

Tillståndsansökans anhängiggörande

     En ansökan om tillstånd skall tillställas och inlämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

19 §

Beredning av ärendet

     Ärendet bereds, delges och kungörs på det sätt som framgår av bestämmelserna i 4 kap. landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och, i förekommande fall, landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning.

 

21 §

Samtidig behandling av ansökningar som gäller olika verksamheter

     Om totaleffekten av olika miljöfarliga verksamheter är avsevärd och miljötillståndsärendena gällande dessa verksamheter är anhängiga samtidigt skall Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet behandla och avgöra ansökningarna samtidigt, om detta inte av något särskilt skäl är onödigt.

 

26 §

Tillståndsvillkor om tillsyn och egenkontroll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan ålägga flera tillståndshavare att tillsammans utföra kvalitetskontroller och även i övrigt kontrollera konsekvenserna av sina verksamheter. Myndigheten skall samtidigt vid behov besluta om fördelningen av kostnaderna för kontrollen.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan ålägga verksamhetsutövaren att lägga fram en kontrollplan för myndigheten och besluta att verksamheten inte får inledas förrän myndigheten har godkänt planen.

 

28 §

Tillståndets varaktighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I ett tillstånd som beviljats tillsvidare skall bestämmas inom vilken tid en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkoren skall göras och vilka utredningar som då skall läggas fram. Av särskilda skäl kan också ett tillstånd som beviljats för en viss tid innehålla bestämmelser om revidering av villkoren. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan besluta att en sådan granskning inte skall göras om den bedöms vara uppenbart onödig samt om tillståndsvillkoren gäller för en verksamhet vilken inte är tillståndspliktig i enlighet med de Europeiska gemenskapernas bestämmelser.

 

30 §

Överlåtelse av tillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan på eget initiativ, på ansökan av tillståndsöverlåtaren eller förvärvaren pröva huruvida förutsättningarna enligt 23 § föreligger.

 

31 §

Ändring av tillstånd

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan på eget initiativ eller på ansökan av en sakägare ändra ett tillstånd då

     1) den förorening eller risk för förorening som utnyttjandet av tillståndet medför är väsentligt större än vad som kunde förutses vid tillståndsprövningen,

     2) de omständigheter som rådde då tillståndet beviljades har ändrats på ett väsentligt sätt och

     3) den bästa tillgängliga tekniken har utvecklats så att utsläppen kan minskas väsentligt utan oskäliga kostnader för verksamhetsutövaren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

32 §

Återkallande av tillstånd

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan på eget initiativ återkalla ett tillstånd då

     1) förutsättningarna för fortsatt verksamhet inte kan uppfyllas genom en ändring av tillståndet i enlighet med 31 §,

     2) den som ansökt om tillståndet har lämnat oriktiga uppgifter vilka väsentligt påverkat förutsättningarna för beviljandet av tillstånd eller

     3) tillståndshavaren eller någon för vilken denna svarar trots skriftliga anmärkningar från tillsynsmyndigheten upprepade gånger åsidosatt bestämmelser och föreskrifter i tillståndsbeslutet så att verksamheten orsakar risk för förorening.

 

33 §

Tillståndets upphörande av andra skäl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Tillståndet förfaller även då en ansökan om revidering av tillståndsvillkoren enligt 28 § 2 mom. inte har gjorts inom den föreskrivna tiden. Ärendet behandlas då av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet på eget initiativ.

 

35 §

Rättsverkan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Då verksamheten eller en del av den enligt miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut skall avvecklas och detta inte berott på omständigheter som omtalas i 32 § 2 och 3 punkten eller 33 § 2 mom. skall den tid som reserveras i beslutet för avveckling av verksamheten vara skälig i förhållande till verksamhetens art och omfång samt i förhållande till gjorda investeringar.

 

37 §

Myndighet och tidsfrist

     Om annat inte särskilt föreskrivs skall anmälan göras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 30 dagar före verksamheten inleds eller avsedd åtgärd vidtas.

 

38 §

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets åtgärder på grund av anmälan

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall utan dröjsmål granska anmälan och vid behov begära tilläggsuppgifter av verksamhetsutövaren. Myndigheten skall vid behov fatta ett beslut som innehåller nödvändiga föreskrifter om hindrande av miljöförorening, tillsyn, information till områdets invånare och fullgörandet av skyldigheter som följer av lag.

     Om verksamheten trots föreskrifterna med stor sannolikhet kommer att medföra miljöförorening som inte är ringa kan myndigheten förbjuda eller avbryta verksamheten med omedelbar verkan. Myndigheten kan förbjuda eller avbryta verksamheten även på andra grunder som föreskrivs i lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

40 §

Tillsynsmyndighet

     Tillsynsmyndighet är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     En person som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förordnat därtill har rätt att för tillsynen vidta de åtgärder som tillsynsmyndigheten är befogad till enligt detta kapitel.

 

45 §

Verksamhetsutövarens kontroll på annans område

     Tillsynsmyndigheten kan på ansökan bevilja en verksamhetsutövare tillstånd att kontrollera effekterna av verksamheten på annans område, om markens ägare eller innehavare inte frivilligt har samtyckt till det. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar ett sådant tillstånd om det ansöks samtidigt som tillståndet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

46 §

Försummad tillståndsansökan

     Bedriver någon verksamhet utan tillstånd trots att tillstånd krävs skall Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förplikta verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

 

47 §

Övriga överträdelser och försummelser

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan förbjuda den som bryter mot denna landskapslag, i 11 § nämnda landskapslagar eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller givna tillståndsvillkor att fortsätta eller upprepa överträdelsen samt förelägga en verksamhetsutövare att inom en viss tid rätta till det som denne orättmätigt gjort eller försummat. Verksamhetsutövaren kan åläggas att återställa miljön i ursprungligt skick eller undanröja skador och olägenheter som åsamkats miljön.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan förplikta en verksamhetsutövare att fullgöra sin anmälningsskyldighet eller annan skyldighet enligt denna landskapslag, i 11 § nämnda landskapslagar, med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller tillståndsvillkor.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan även ålägga en verksamhetsutövare att i tillräcklig utsträckning utreda verksamhetens miljöpåverkan om det finns grundad anledning att misstänka att verksamheten är miljöfarlig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

51 §

Interimistiska förordnanden

     I brådskande fall kan i 46 och 47 §§ avsedda ålägganden meddelas och avbrytande av verksamheten förordnas interimistiskt av behörig tjänsteinnehavare. Ärendet skall utan dröjsmål föras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för avgörande. Det interimistiska förordnandet är i kraft tills Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet avgjort ärendet.

 

61 §

Sakkunnigutlåtande

     Om ett skadeståndsyrkande är anhängigt vid tingsrätten eller en fullföljdsdomstol kan domstolen inbegära ett utlåtande om miljökonsekvenserna av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om ärendets avgörande förutsätter särskild sakkunskap om miljöskydd.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 6 juni 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman