Lagtingets beslut 58/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 58/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-16

LF 21/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 3 mom. landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp sådant det lyder i landskapslagen 2015/43,

     ändras 2 § 4 och 7 mom., 3 § 1 mom. och 4 §, av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2019/34 samt

     fogas till 2 § ett nytt 8 mom. och till lagen en ny 4b § som följer:

 

2 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 8 d § i handikappservicelagen till lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 569/2009) avse landskapslagen (2016:15) om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningar till bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (:) om socialvård.

     Hänvisningen i 8 b § i handikappservicelagen till 27 e § i socialvårdslagen (710/1982) ska på Åland avse 71 § i landskapslagen (:) om socialvård.

 

3 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     Bestämmelsen i 7 § 3 mom. och 13 § i handikappservicelagen tillämpas inte på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Rådet för personer med funktionsnedsättning

     Landskapsregeringen tillsätter ett råd för personer med funktionsnedsättning för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka. Personer med funktionsnedsättning och organisationer ska ha en tillräcklig representation i rådet. Landskapsregeringen ska sörja för rådets verksamhetsförutsättningar.

     Rådet för personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika verksamheter i frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som de behöver.

 

4b §

Särskilda bestämmelser

     En handikappad ska ges service och servicen ska ordnas i mån av möjlighet med beaktande av klientens språkkunskaper.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman